logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

เป็นผู้นำในการบริหารจัดการทรัพย์สินมีค่าของรัฐด้วยระบบที่ทันสมัย

 

พันธกิจ

  • ทรัพย์สินมีค่าของรัฐอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมนำออกจัดแสดง
  • ผู้เข้าชมได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
  • ชาวไทยเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนทรัพย์สินมีค่าของรัฐ อันเป็นมรดกของชาติและชาวต่างประเทศรับรู้ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
  • ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์เหรียญและบริการที่มีคุณภาพ

ภารกิจ

      มีหน้าที่และอำนาจ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของกรม รวมทั้งจัดแสดงและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบูรณะ และการเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จำหน่ายและแลกเปลี่ยนเงินตราของรัฐบาลไทย และของรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการสะสมเงินตรา ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน ชุมชน ด้านพิพิธภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิบดีมอบหมาย

13 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1920 ครั้ง