logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

งานตามภารกิจ

 

งานตามภารกิจของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

 

       ส่วนอำนวยการ

      มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล งานสารบรรณทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานบุคคล
งานด้านการเงินและงบประมาณ (เฉพาะส่วนอำนวยการ) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการรวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
และติดตามผลการปฏิบัติงานของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ งานด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่งานยานพาหนะ
งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และงานดูแลบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ งานบริหารทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของกองส่งเสริม
และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ปฏิบัติงานอื่น ๆที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้


        ฝ่ายบริหารทั่วไป

  - ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และงานสารบรรณทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคคลของกองฯ
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินงบประมาณและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและประมาณการรายจ่ายเงินทุน
  หมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ ของส่วนอำนวยการ
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดำเนินการรวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของกองฯ
- ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
- ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติราชการของกองฯ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน
- ดำเนินการรวบรวมและจัดทำโครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของกองฯ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

       
      ฝ่ายพัสดุ

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของกองฯ อาคารที่ทำการ อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
  (ถนนจักรพงษ์) อาคารพิพิธบางลำพู และอาคารพิพิธภัณฑ์ตลาดน้อย
- ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่ งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค
  และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกองฯ อาคารที่ทำการ อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (ถนนจักรพงษ์) อาคารพิพิธบางลำพู
  และอาคารพิพิธภัณฑ์ตลาดน้อย
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และงานจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ให้กับส่วนงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้มีใช้เพียงพอและสามารถดำเนินงานตามภารกิจของกองฯได้ตามเป้าหมาย
  ที่กำหนดไว้
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการขนย้ายทรัพย์สิน และผลิตภัณฑ์ให้กับส่วนงานต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานยานพาหนะราชการของกองฯ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     
        
ส่วนเก็บรักษาและอนุรักษ์ทรัพย์สิน

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแล จัดเก็บรักษา จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติทรัพย์สิน และอนุรักษ์ทรัพย์สินในความรับผิดชอบ
ของกรมธนารักษ์ให้ปลอดภัยและคงสภาพที่ดีตามหลักวิชาการอนุรักษ์ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลทางวิชาการด้านการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวบรวมและจัดทำคู่มือในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สิน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอนุรักษ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการดูแล จัดเก็บรักษา และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

         
       ฝ่ายจัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สิน

 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติประจำทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล และนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการจัดทำฐานข้อมูล
- ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูลทางวิชาการด้านทรัพย์สิน ประวัติความเป็นมา ลักษณะและสภาพทรัพย์สิน
- ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก การยืม การเคลื่อนย้าย และการรับคืนทรัพย์สิน
- ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าเหรียญกษาปณ์และเงินตราโบราณ รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ และนำออกเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
- จัดทำและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สิน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

         ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพย์สิน

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษา และอนุรักษ์ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักวิชาการ
- ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลทางวิชาการด้านการจัดเก็บรักษาและอนุรักษ์ทรัพย์สินตามหลักวิชาการ
- ตรวจสอบสภาพ คุณลักษณะเฉพาะ และกรรมวิธีการจัดสร้างทรัพย์สินแต่ละประเภท
- รวบรวมและจัดทำคู่มือขั้นตอนและกรรมวิธีในการ จัดเก็บรักษาและอนุรักษ์ ทรัพย์สินแต่ละประเภท
- สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับสถาบันด้านการอนุรักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
  ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ให้บริการตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์และเงินตราโบราณกับประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับการประสานงานหรือว่าจ้าง
- ให้บริการอนุรักษ์เหรียญกษาปณ์และเงินตราโบราณ รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ กับประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
  การประสานงานหรือว่าจ้าง
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ส่วนจัดการผลิตภัณฑ์  

        มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (จัดหา จัดเก็บ กำกับ และควบคุมดูแล) เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และผลิตภัณฑ์
ในส่วนที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจัดทำขึ้น และที่ผู้อื่นมาฝากขาย รวมทั้งการรับจอง – จ่ายจองเหรียญ
ที่ระลึกโครงการต่างๆ เหรียญเฉลิมพระเกียรติวาระต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ การบริการลูกค้า วางแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย เพิ่มช่องทางธุรกิจแก่ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เข้าเงินทุนฯ ติดตามตรวจสอบข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการเสนอราคาผลิตภัณฑ์ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและจัดหาผู้มีอาชีพรับจ้าง รวมทั้งออกงานนิทรรศการต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  - ดำเนินการสำรองเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยให้อยู่ในความ
  ต้องการของตลาด
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้ง e - catalog
- ดำเนินการจัดหา จัดเก็บ กำกับ และควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ เพื่อมาจำหน่าย
- ดำเนินการรับฝากขายผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการกำหนดราคาจำหน่ายและการปรับปรุงราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับราคาจำหน่ายในท้องตลาด
- ดำเนินการเบิก/ยืม/ส่งคืนเหรียญและผลิตภัณฑ์สำหรับกรจัดทำสินค้าทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน
  เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ดำเนินการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัย
- ดำเนินการขอประมาณการรับ – จ่ายของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
  และการทำของ ประจำปี และเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ หน่วยจำหน่ายที่มิได้เป็นของพิพิธภัณฑ์ การออกจำหน่าย
  นอกสถานที่ และจำหน่ายผ่าน e - catalog
- ดำเนินการจัดเก็บ และจัดส่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เข้าเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
  ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ
- ดำเนินการจัดทำรายงานการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์การออกงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์นอกสถานที่
- ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ และปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานด้านบริหารผลิตภัณฑ์คงคลัง ด้านการจัดเก็บ และการเบิก-จ่าย       ผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำมาใช้เกี่ยวกับการจำหน่าย
- ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง แผนงาน/โครงการด้านการตลาด และติดตามข้อมูลทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการตลาด
  เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
- เป็นหน่วยรับจอง/จ่ายจองเหรียญที่ระลึกโครงการต่างๆ ของกรมธนารักษ์ พร้อมนำส่งเงินและรายงานผล
- ดำเนินการรับ/จ่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติวาระต่างๆ ที่กรมธนารักษ์จัดสร้างเพื่อจ่ายให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
  และจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ส่วนบริหารเงินทุน

        มีหน้าที่ในการควบคุมการรับ – จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของพิพิธภัณฑ์นำส่งเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ สินค้ารับฝากขาย
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนการจัดทำรายงานงบการเงิน รายงานการเคลื่อนไหวทางการเงิน การจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนประจำปี (ส่วนของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ)จัดทำคำขอตั้งงบประมาณการรายจ่ายประจำปี รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) จัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการของเงินทุนหมุนเวียนฯ ควบคุมดูแลและตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี กำกับดูแลด้านการเงินของโครงการเหรียญที่ระลึกต่าง ๆ ที่กรมธนารักษ์จัดทำ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้


         ฝ่ายบัญชี

  - การบันทึกและนำเข้าข้อมูลของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ
  ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามแบบ นส 01 เพื่อเป็นการบันทึกรายได้จาก
  การจำหน่ายสินค้าประจำวันทุกหน่วยจำหน่ายในส่วนกลาง
- ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินและรายงานการเคลื่อนไหวทางการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
  และรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี ข้อมูลในงบการเงินจะเป็นรายได้ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของ
  กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และส่งให้กองกษาปณ์รวบรวมในภาพรวมของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการ
  เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของเพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
- การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non – Budgetary Managememt System)
  ระบบทุนหมุนเวียน
- รายงานทางการเงิน – หัวข้อการนำเข้างบทดลองรายเดือนเป็นการเก็บข้อมูลในส่วนของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่า
  ของรัฐส่งให้กองกษาปณ์รวบรวมและนำเข้าข้อมูลในภาพรวม
- จัดทำข้อมูลแผน-ผลการรับและการใช้จ่ายเงินของเงินทุนกองกษาปณ์นำเข้าข้อมูลในส่วนของกองกษาปณ์ กองส่งเสริม
  และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ นำเข้าข้อมูลในส่วนของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
- ตรวจสอบข้อมูลในระบบบริหารการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (TPOS) จากหน่วยจำหน่ายทุกหน่วยทั้งในส่วนกลาง
  และส่วนภูมิภาค
- ดำเนินการจัดทำทะเบียนต่างๆ.เพื่อควบคุมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินรับบริจาค ทรัพย์สินจัดแสดง รายจ่าย
  และเจ้าหนี้ต่างๆ
- ดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐรวมกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
  และกองกษาปณ์เป็นรายไตรมาส และรายปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ
  (CFS Program) ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และจัดส่งข้อมูลรายงานให้แก่กรมบัญชีกลางทาง E-Mail : cfs@cgd.go.th
- การบันทึกและนำเข้าข้อมูลในระบบ EASY-ACC Accounting System – ระบบ Inventory Control ทำคู่ขนาน
  กับระบบTPOS เป็นการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- รายงานต้นทุนสินค้าคงเหลือรายเดือนจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบงบทดลองรายเดือน และรายปี เพื่อเป็นการ
  ตรวจสอบยืนยันยอดสินค้าคงเหลือกับหน่วยจำหน่าย และสินค้าที่เบิกมาสำรองเพื่อจำหน่าย
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
  เป็นรายเดือนรอบ 5 เดือน และรอบ ๑1 เดือน
- จัดทำคำขอประมาณการรายรับ – รายจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
  และการทำของประจำปีและประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
  ของทุนหมุนเวียน ในส่วนของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐเพื่อใช้ในการบริหารงาน
- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  ได้รับ
- ดำเนินการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ และเงินงบประมาณโดยเปรียบเทียบ
  กับเป้าหมายรวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
- จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- จัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงาน (ตัวชี้วัด) ของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่า
  ของแผ่นดินและการทำของรวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปี
- จัดทำงบกระแสเงินสดของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ
  (Cash Flow) รายเดือน (ในส่วนของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ)
- จัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ส่งกองกษาปณ์รวบรวมในภาพรวม
- เตรียมข้อมูลเพื่อจัดการประชุมบอร์ดคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่า
  ของแผ่นดินและการทำของ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเงินทุนฯ รายไตรมาส
- ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ฝ่ายการเงิน

 

- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากการจำหน่ายสินค้าของพิพิธภัณฑ์ สินค้าเงินทุนฯ สินค้ารับฝากขาย สินค้าโครงการต่าง ๆ
  ของหน่วยจำหน่ายในส่วนกลางและบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ทุกวันพร้อมนำข้อมูลไปจัดทำบัญชีรายได้ประจำวัน รวมทั้ง
  ตรวจสอบใบเสร็จของหน่วยจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือน
- ตรวจสอบเอกสารทางการเงินกับการจัดทำบัญชีรายได้ประจำวันและทะเบียนรายได้ต่างๆ ให้ถูกต้องตรงกับยอดใบนำฝาก
  ธนาคารและยอดบัตรเครดิตที่ได้รับในแต่ละวัน
- ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีรายได้จากการจำหน่าย บัญชีการจำหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บัญชีตัวแทน
  และบัญชีบัตรเครดิตที่เปิดไว้สำหรับเงินค่าขายสินค้าของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ทรัพย์สินมีค่า
  ของแผ่นดินและการทำของ และสินค้ารับฝากขายของทุกหน่วยจำหน่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ถูกต้องตรง
  กับเอกสารทางการเงิน และนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีเงินฝากคลังของเงินทุนหมุนเวียน
  การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของในวันทำการถัดไป
- ตรวจสอบยอดเงินจากจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงกันกับเอกสารต้นขั้วบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์และจำนวนเงิน
  ที่ได้รับ
- จัดทำใบนำฝากเงิน (Pay-In Slip) และนำส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน
  ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกวันทำการธนาคาร
- จัดทำบัญชีรายได้ประจำวัน เพื่อรับรู้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าพิพิธภัณฑ์ สินค้าของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการ
  เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ สินค้ารับฝากขาย ตลอดจนสินค้าโครงการต่าง ๆ และบัตรเข้าชม
  พิพิธภัณฑ์
- จัดทำบัญชีเงินฝากธนาคารที่จำหน่ายสินค้าด้วยระบบ e-catalog ใน museum shop
- ตรวจสอบรายงานการนำส่งเงินและต้นทุนรับฝากขายของหน่วยจำหน่ายในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
- บันทึกข้อมูลด้านการเงินของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในระบบ TPOS
- จัดทำรายละเอียดเงินคงเหลือประจำวันเสนอผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
- เก็บรักษาเงินประกันสัญญาซื้อ สัญญาจ้างต่างๆ ในฐานะกรรมการเก็บรักษาเงิน รวมถึงจ่ายคืนเมื่อหมดระยะเวลารับประกันแล้ว
- จัดทำทะเบียนควบคุมดูแลหลักประกันสัญญาซื้อ - สัญญาจ้าง ทั้งที่เป็นเงินสดและหนังสือค้ำประกันจากธนาคารฯ
- จัดทำทะเบียนรับจ่ายเงินทดรองราชการ ดูแลการจ่ายเช็คตามสัญญาการยืมเงินและการรับคืนเงินยืมทดรองราชการ
  เพื่อนำฝากเงินชดใช้ตามสัญญาการยืมเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน พร้อมทั้งรายงาน
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐทราบทุกเดือน
- จัดทำทะเบียนควบคุมลูกหนี้เงินทดรองราชการ
- จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการและงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนและประจำปี ส่งกองบริหารการคลัง
  เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- บันทึกทะเบียนรับ – จ่ายเงินทดรองราชการในระบบ TPOS
- จัดทำทะเบียนควบคุมสมุดเช็คบัญชีกระแสรายวัน และสมุดใบเสร็จรับเงินคืนจากลูกหนี้เงินทดรองราชการ
- ตรวจสอบและดำเนินการขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านเครื่อง EDC ที่รับชำระค่าสินค้าของเงินทุนหมุนเวียน
  การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ และสินค้าโครงการต่าง ๆ ด้วยบัตรเครดิต
  ส่งให้กองบริหารการคลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- รวบรวมและรายงานสรุปผลการจำหน่ายสินค้าโครงการต่างๆ ของทุกหน่วยจำหน่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ตรวจสอบและรายงานการนำส่งเงินโครงการเหรียญที่ระลึกต่างๆ ของกรมธนารักษ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งให้หน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนข้าวสาร (E-Catalog) พร้อมกับรายงานการรับ - จ่ายและยอดเงินฝาก
  คงเหลือประจำเดือน
- จัดทำทะเบียนควบคุมรายได้รับฝากขายและเจ้าหนี้รับฝากขาย รวมทั้งสินค้าโครงการต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ ทั้งเงินสด
  และบัตรเครดิตทุกวัน
- จัดทำระบบรับและนำส่งเงินรายได้ (นส.02 - 1) ของเงินทุนฯ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GFMIS
- ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ส่วนเผยแพร่

          มีหน้าที่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าและภารกิจของกรมธนารักษ์ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กำแพงเมือง - คูเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึง
ตระหนักถึงความสำคัญและหันมาร่วมกันอนุรักษ์ให้คงสภาพที่ดี ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการนอกสถานที่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของทรัพย์สิน การจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน การออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อวิทยุ
-โทรทัศน์การออกแบบผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพ การจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การทูลเกล้าฯ ถวายเงินและถวายเหรียญ ตลอดจนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

         ฝ่ายเผยแพร่

  - ดำเนินการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ
- ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่า และกิจกรรมเพื่อสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
- ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง
- ดำเนินการกำหนดแนวคิด เนื้อหา และจัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
  กับทรัพย์สินมีค่าและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์
- ดำเนินการจัดทำบทความ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่า และภารกิจของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น นิตยสาร วารสาร เว็บไซต์ e-museum
  และ facebook
- ดำเนินการงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ติดต่อ ประสานกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในภารกิจที่เกี่ยวกับกองส่งเสริม
  และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
- ดำเนินการแปลและจัดทำคำบรรยายภาษาอังกฤษ สำหรับบทความ บอร์ดและป้ายจัดแสดง ข้อมูลผลิตภัณฑ์เหรียญ และสื่อ
  จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และงานนิทรรศการต่าง ๆ
- ดำเนินการในเรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเหรียญ และถวายเหรียญที่กรมธนารักษ์ผลิตขึ้นในโอกาสใหม่
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

         ฝ่ายศิลปะและโสตทัศนูปกรณ์

 

- ดำเนินการออกแบบและจัดตกแต่งสถานที่ ออกแบบแผ่นภาพและป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่าย
  ผลิตภัณฑ์ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งนิทรรศการต่างประเทศ
- ดำเนินการออกแบบและจัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งนิทรรศการต่างประเทศ
- ดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย
- ดำเนินการถ่ายภาพทรัพย์สินมีค่า และกิจกรรมของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
- ดำเนินการจัดหา เก็บรักษา ซ่อมบำรุง จัดเตรียมการใช้ อำนวยความสะดวก และแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

         ส่วนจัดแสดง 1 - 4

      ส่วนจัดแสดง 1 (พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์)
      ส่วนจัดแสดง 2 (พิพิธบางลำพู)
      ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่)
      ส่วนจัดแสดง 4 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)

         มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนในพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จัดหาทรัพย์สินสำรอง
จัดแสดง องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประกอบการจัดแสดง นำเสนอแนวคิดและแนวทางในการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้/เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านพิพิธภัณฑ์แก่หน่วยงาน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับนำชม
ในพิพิธภัณฑ์ สร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบัตรเข้าชมของพิพิธภัณฑ์ (จัดหา จัดเก็บ กำกับ และควบคุมดูแล) และที่ผู้อื่นมาฝากขาย เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ วางแผนการตลาดของพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ติดตามตรวจสอบข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการเสนอราคาผลิตภัณฑ์ ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและจัดหาผู้มีอาชีพรับจ้าง รวมทั้งออกงานนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

         
        ฝ่ายจัดแสดง

 

- วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว และกิจกรรมต่าง ๆ ณ พิพิธภัณฑ์
  และศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
- กำหนดแนวคิด รูปแบบ กำหนดวิธีการ เทคโนโลยี หรือเทคนิคใหม่เชิงสร้างสรรค์ ทันสมัย และเนื้อหาสำหรับใช้ประกอบ
  การจัดแสดงทรัพย์สินและการจัดนิทรรศการ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ณ พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริม
  และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
- จัดหาทรัพย์สินจัดแสดงและทรัพย์สินสำรองจัดแสดงที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอสำหรับการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การ
  เรียนรู้ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
- จัดทำบัญชี/ทะเบียนทรัพย์สินจัดแสดงและทรัพย์สินสำรองจัดแสดงอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
- ดำเนินการจัดแสดงผ่านเว็บไซต์นำชมพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ทั้งภาคภาษา
  ไทยและภาษาอังกฤษ
- ดำเนินการจัดทำหนังสือ/คู่มือหรือเอกสารประกอบการนำชมการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริม
  และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับนำชมการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
  ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ถ่ายทอดความรู้และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สิน
  มีค่าของรัฐ ให้แก่พนักงานนำชมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์
- จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานนำชมหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของ
  กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
- รวบรวมและจัดเก็บสถิติผู้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการหรือเข้าร่วมกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริม
  และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
- ดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของ
  กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
- ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของระบบรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ ระบบการจัดแสดง
  และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริมและ
  พัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
- ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของผู้เข้าชมการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สิน
  มีค่าของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์
- เขียนบทความทางวิชาการ เพื่อนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์นำชมพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สิน
  มีค่าของรัฐ หรือเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งข้อมูลภาคเอกสาร และการเป็นวิทยากรบรรยายทั้งภายใน
  และภายนอกสถานที่
- ติดต่อประสานงานกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
- สำรวจ และเก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่แวดล้อมหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริมและ
  พัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ สำหรับจัดทำฐานข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรมหรือจัดแสดงนิทรรศการ
- นำเสนอแนวคิดและแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ทั้งใน
  ส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนการจัดทำบทนิทรรศการและตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการ
- ดำเนินการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมร่วมกับพิพิธภัณฑ์หรือหน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์
- ส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการห้องสมุดของพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของ
  กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามความเหมาะสม
- ติดต่อประสานงานเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการกับพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดนิทรรศการ
  เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และงานสารบรรณทั่วไปของส่วนฯ
- ดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับแผน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งประมาณการรายจ่ายและเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน และควบคุม
  การใช้จ่ายเงินประจำปีจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินทุนฯ ของส่วน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ฝ่ายคลังและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 

- ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการให้บริการและการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก หรือร้านค้าในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้
  ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
- ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งออกร้านในงานนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
  ที่ทันสมัยให้อยู่ในความต้องการของตลาด
- ดำเนินการจัดหาและจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์
- ดำเนินการจัดหา จัดเก็บ กำกับ และควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ เพื่อมาจำหน่าย
- ดำเนินการรับฝากขายผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการเบิก/ยืม/ส่งคืนเหรียญ ผลิตภัณฑ์เหรียญ และอื่น ๆ เพื่อจำหน่ายทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
- ดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินและผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัย
- ดำเนินการจัดเก็บ และจัดส่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์เข้าเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
  ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ
- ดำเนินการจัดทำรายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์
- ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง แผนงาน/โครงการด้านการตลาด และติดตามข้อมูลทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
  ของพิพิธภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
- ดำเนินการจำหน่ายและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และงานสารบรรณทั่วไป ของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ *
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ควบคุมการใช้จ่ายเงินประจำปีจากเงิน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี และจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ
  ของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ *
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ *
- ดำเนินการรวบรวมสถิติ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ *
- ดำเนินการบริหาร จัดการ ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และยานพาหนะของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ *
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย
  ระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ *
- ดำเนินการจัดหา ควบคุม และจำหน่ายพัสดุของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง *
- ดำเนินการควบคุม ดูแล การประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่และภารกิจของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตอบปัญหา
  หรือข้อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่ผู้บังคับบัญชา บุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการตอบคำถามผ่านสื่อ
  อินเตอร์เน็ต และสื่อต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ *
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

6 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 2123 ครั้ง