logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การให้บริการ

 • แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจการให้บริการ
  9 ตุลาคม 2556
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  7 เมษายน 2558
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
  7 เมษายน 2558
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
  6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
  6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
  6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
  6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
  6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
  6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
  6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
  6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
  7 พฤษภาคม 2557
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
  9 เมษายน 2557
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  9 มีนาคม 2557
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
  5 กุมภาพันธ์ 2557
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
  7 มกราคม 2557
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
  16 ธันวาคม 2556
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
  4 พฤศจิกายน 2556
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
  4 พฤศจิกายน 2556
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
  9 ตุลาคม 2556
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
  9 ตุลาคม 2556
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
  9 ตุลาคม 2556
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
  9 ตุลาคม 2556
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖
  9 ตุลาคม 2556
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
  9 ตุลาคม 2556
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  9 ตุลาคม 2556
 • ภาพถ่ายของคณะผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖
  9 ตุลาคม 2556